Monday, January 25, 2010

Tones: 有关三文鱼的散文诗

sān wén yú, "salmon"

sǎn wén shī, "prose poem"

thus yǒu guān sān wén yú de sǎn wén shī, "a prose poem about salmon"

No comments:

Post a Comment